Τσιτσελίκης Κ., Μπαλτσιώτης Λ.(επιμ.), Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης. Συλλογή νομοθεσίας-σχόλια,Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2001

(Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή)
Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη αποτελεί έναν λαβύρινθο ρυθμίσεων, ο οποίος πηγάζει από τις διατάξεις της Συνθήκης της Λοζάνης του 1923. Οι διατάξεις αυτές αναγνωρίζουν το δικαίωμα στη εκπαίδευση για τους μουσουλμάνους της Ελλάδας.
Το βιβλίο καταγράφει και σχολιάζει την πολυπλοκότητα του νομικού καθεστώτος, φιλοδοξώντας να αποσαφηνίσει το ισχύον καθεστώς αλλά και να αναδείξει την εξελικτική πορεία του στο χρόνο. Ο τόμος αποτελεί την πρώτη συγκροτημένη προσπάθεια συλλογής και σχολιασμού του ισχύοντος νομικού καθεστώτος που διέπει όλες τις εκφάνσεις της μειονοτικής εκπαίδευσης καταδεικνύοντας την ιστορική ακολουθία δημιουργίας των συγκεκριμένων κανόνων δικαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για το τελευταίο είναι η γνώση του ιστορικού πολιτικού πλαισίου που εμπλέκει τη θέση της μειονότητας της Θράκης στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το βιβλίο αποτελεί βοήθημα στον ερευνητή αλλά σε εκείνον που εμπλέκεται στις ποικίλες πλευρές της μειονοτικής εκπαίδευσης, διευκολύνοντας το έργο και την εργασία του, με την πληρέστερη κατανόηση του πολύπλοκου και πολυμερούς νομικού καθεστώτος. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο των δικαιωμάτων που αφορούν την εκπαίδευση των μειονοτήτων, καθώς και στο σχετικό διεθνές νομικό πλαίσιο. Στο δεύτερο σχολιάζονται τα νομοθετικά κείμενα και ομαδοποιούνται ανάλογα με τις επί μέρους θεματικές που αφορούν τη μειονοτική εκπαίδευση, όπου αναφέρεται και το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς. Στη συνέχεια παρατίθενται τα κείμενα στη χρονολογική τους σειρά. Στο τρίτο μέρος αναλύονται κριτικά τα νομικά προβλήματα που ανακύπτουν και παρουσιάζονται οι προοπτικές μετεξέλιξης της μειονοτικής εκπαίδευσης, θέτοντας ζητήματα για περαιτέρω συζήτηση.

Επιστροφή
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
[Ενημέρωση: 21.11.2018, 12:35]
[Ενημέρωση: 05.02.2013, 11:13]
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
[Ενημέρωση: 22.02.2011, 23:19]
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[Ενημέρωση: 01.02.2010, 20:26]
Περί Μουφτή
[Ενημέρωση: 20.03.2008, 08:44]

Όλες οι θεματικές